ข้อตกลงและเงื่อนไข

1 นิยาม

1.1   บริษัท  หมายถึง บริษัท สมาร์ท วัน โลจิสติกส์ จำกัด ที่อยู่จดทะเบียนดังนี้ 88/222 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1.2 เครดิต โทเค็น หมายถึง บัตรเสมือนจริง ซึ่งซื้อหรือได้รับมาจากบริษัท รวมถึง บัตรกำนัล (gift voucher) และรหัสโปรโมชั่น (promotion code) เพื่อใช้ในการรับบริการหรือเพื่อให้มีการขนส่งสินค้าโดยบริษัท

1.3 สินค้า หมายถึง เอกสาร อาหาร วัสดุ สิ่งของ หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ หรือสัตว์เลี้ยง ชิ้นเดียวหรือหลายชิ้นที่ให้บริการขนส่งโดยบริษัท

1.4 ความเสียหายทางอ้อม หมายถึง ความสูญเสียหรือความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินหรือสิทธิของบุคคลใด หรือ ความเสียหายต่อร่างกายหรือสุขภาพของบุคคลใด ซึ่งอาจเป็นผลทางอ้อมจากความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการให้บริการของบริษัท

1.5 พนักงานขับ หมายถึง ผู้จัดส่งสินค้า (messenger) ซึ่งตกลงกับบริษัทในอันที่จะรับงานจากผู้ใช้งานผ่านซอฟท์แวร์ของบริษัท

1.6 ค่าบริการขนส่ง หมายถึง จำนวนเงินตามมูลค่าที่ได้กำหนดโดยบริษัท หรือโดยซอฟท์แวร์ของบริษัท ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องชำระให้แก่บริษัทเป็นค่าใช้บริการเพื่อขนส่งสินค้า ทั้งนี้พนักงานขับ และ/หรือ ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการขนส่ง หรือทำการตกลงกันเป็นอย่างอื่นไม่ว่ากรณีใดๆ

1.7 บริการของบริษัท  หมายถึง การดำเนินงานของ “สมาร์ทวัน โลจิสติกส์”  ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บริการขนส่งสินค้า และพนักงานขับ สามารถตกลงรับให้บริการขนส่งสินค้าแก่ผู้ใช้บริการผ่านกระบวนการ หรือ ซอฟท์แวร์ของบริษัท  และรวมไปถึงการดำเนินงานหรือการกระทำใดๆของบริษัท อันเป็นการจับคู่คำขอใช้บริการขนส่งสินค้าของผู้ใช้งานบริการกับคำตอบรับการให้บริการของพนักงานขับ  และการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า เช่น การให้ข้อมูลพิกัดเพื่อระบุจุดรับสินค้าต้นทางและจุดส่งสินค้าปลายทาง การให้ข้อมูลติดต่อของผู้ใช้บริการหรือพนักงานขับ  และ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า แต่มิได้รวมถึงการกระทำใดๆ อันอาจถือได้ว่าเป็นการขนส่งสินค้า

1.8 บริการขนส่งสินค้า หมายถึง การเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดรับสินค้าต้นทางไปยังจุดส่งสินค้าปลายทางตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

1.9 โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟท์แวร์ (Software) หมายถึง คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ มือถือ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือมือถือนั้นทำงานหรือเพื่อให้ได้รับผลอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะใด รวมถึง แอพพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ ของบริษัท

1.10 ข้อตกลงและเงื่อนไข หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการของบริษัท ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ “www.no1sol.com” และ Mobile application ที่ชื่อว่า “SOL” รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นครั้งคราวต่อไปด้วย

1.11 ผู้ใช้บริการ หมายถึง บุคคล หรือ ลูกค้าของบริษัท ซึ่งได้ดาวน์โหลด (download) ลงทะเบียน และใช้งานซอฟท์แวร์ (Software) เพื่อใช้บริการขนส่งสินค้าโดยผ่านการบริการของบริษัท

2 หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

ในการใช้บริการของบริษัท คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าผู้ใช้บริการจะรับรอง รับประกันและมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

2.1  ผู้ใช้บริการรับรองว่าตนเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย

2.2 ผู้ใช้บริการรับรองและรับประกันว่า ตนเป็นเจ้าของสินค้าที่แท้จริง หรือเป็นตัวแทนของเจ้าของสินค้าที่แท้จริง และมีอำนาจที่จะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในนามของตนเอง หรือในฐานะตัวแทนของเจ้าของสินค้าที่แท้จริง

2.3 ผู้ใช้บริการต้องทำให้มั่นใจว่าได้ทำการจัดเตรียมสินค้าไว้อย่างถูกต้อง เหมาะสม แข็งแรง มั่นคง และปลอดภัยโดยสามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากเหตุใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามสมควรแห่งสภาพการขนสิ่งระหว่างขั้นตอนการขนส่ง เช่น สภาพการหุ้มห่อ จำนวน ขนาด ลักษณะและประเภทของสินค้า

2.4 ก่อนเริ่มต้นขั้นตอนการขนส่งสินค้า ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้พนักงานขับ ทราบถึงจำนวน ขนาด ลักษณะและประเภทของสินค้า และข้อควรระวังพิเศษเกี่ยวกับการดูแลและขนส่งสินค้าโดยพิจารณาตามสภาพของสินค้านั้นๆ

2.5 ผู้ใช้บริการรับรองว่าในการใช้บริการของบริษัท และการขนส่งสินค้า ตนได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนเงื่อนไขและข้อตกลงใดๆที่ให้ไว้แก่บริษัท  ในกรณีที่ต้องควบคุมเกี่ยวกับลักษณะของสินค้า สภาพ บรรจุภัณฑ์ การดูแลและการจัดการ การเก็บรักษา การขนส่ง และผู้ใช้บริการรับรองว่าสินค้านั้นต้องไม่มีลักษณะหรือสภาพที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นอันตราย  เป็นสิ่งเสพติด เป็นพิษ  เสื่อมเสียได้ง่าย มีกันมันตรังสี วัตถุลามกอนาจาร วัตถุไวไฟ วัตถุมีคมที่ปราศจากสิ่งหุ้มห่อหรือสิ่งของที่ผิดกฎหมายประเทศไทย ผู้ใช้บริการต้องยอมรับให้พนักงานขับมีสิทธิ์ในการปฏิเสธรับงานส่งของที่ไม่เข้าข่ายตามข้อตกลงข้างต้นทันที และ ผู้ใช้งานตกลงรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่บริษัทหรือบุคคลอื่น ในกรณีที่ผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงนี้

2.6 ผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดเต็มจำนวนสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพนักงานขับ หรือบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

3 ข้อจำกัดสิทธิของผู้ใช้บริการ

คู่สัญญาตกลงว่า ผู้ใช้บริการจะกระทำ หรือ ไม่กระทำ การดังต่อไปนี้

3.1 ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการคัดลอก เลียนแบบ และ/หรือ ดัดแปลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ ซอฟท์แวร์ของบริษัท เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร  

3.2 ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการใช้หรืออาศัยการบริการ หรือซอฟท์แวร์ของบริษัท ในการกระทำ ก่อให้เกิด การยุยง ส่งเสริม หรือสนับสนุน การใดๆ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมาย หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลใด รวมถึงการการติดตาม สะกดรอยตาม หรือก่อกวนบุคคลใด

3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการใช้หรืออาศัยการบริการ หรือซอฟท์แวร์ของบริษัท เพื่อผลิตหรือเผยแพร่สื่อโฆษณา ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความชนิดอื่นใด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อบุคคลอื่น

3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการใดๆ อันอาจจะส่งผลที่ทำให้เกิดความล่าช้า เสียหาย หรือเป็นการทำลายการดำเนินงานของบริการ หรือซอฟท์แวร์ (Software) ของบริษัท หรือ เซิฟเวอร์ (Server) และระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมโยงกับซอฟท์แวร์ของบริษัท

3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่พยายามกระทำการใดๆ อันเป็นการทำลาย ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายต่อบริการของบริษัท เช่น การพยายามที่จะหลบเลี่ยงไม่ใช้บริการหรือซอฟท์แวร์ของบริษัท โดยการติดต่อพนักงานขับโดยตรง หรือ ทำให้พนักงานขับไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการของบริษัทหรือซอฟท์แวร์ของบริษัท และขอสงวนสิทธิ์ในอันที่ทำการพิจารณาแต่เพียงฝ่ายเดียวว่าการกระทำใดเป็นการทำลาย ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือ ความเสียหายต่อบริการของบริษัทหรือซอฟท์แวร์ของบริษัท

3.6 ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการใช้บริการหรือใช้ซอฟท์แวร์ของบริษัท อันรวมถึงการใช้บริการ หรือซอฟท์แวร์ของบริษัท ในชื่อของบุคคลอื่น หรือใช้ซอฟท์แวร์ของบริษัท ซึ่งติดตั้งบนอุปกรณ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

4 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

4.1 ผู้ใช้บริการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้แก่บริษัท เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย

4.2 ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัท ทำการรวบรวม ปรับปรุง ใช้ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน รวมตลอดทั้ง ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และที่อยู่ และยินยอมให้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัท

4.3 ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การนำไปใช้ และการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการนั้นเป็นไปตามนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตามที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นระยะๆ โดยผู้ใช้บริการยอมรับว่า ตนได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

5 หน้าที่ของพนักงานขับ

5.1 พนักงานขับจะใช้ความพยายามตามความเหมาะสมแห่งพฤติการณ์ เพื่อขนส่งสินค้าให้ได้ภายในระยะเวลาที่ประมาณการไว้ แต่ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าระยะเวลาที่ประมาณการนั้น เป็นเพียงการคาดคะเน และอาจมีความไม่แน่นอน เนื่องจากปัจจัยอื่นๆ เช่น อุบัติเหตุ สภาพการจราจร สภาพอากาศ ไฟฟ้าดับ การจราจล เหตุการณ์ทางการเมือง หรือเหตุขัดข้องอื่นใด

5.2 พนักงานขับจะกระทำการป้องกันตามสมควรแห่งพฤติการณ์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้าเพื่อมิให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสินค้า เกินกว่าการเสื่อมสภาพหรือการสึกหรอ ซึ่งอาจเกิดขึ้นตามธรรมดาแห่งสภาพของสินค้านั้น รวมทั้งกระทำการป้องกันตามสมควรเพื่อมิให้บุคคลใดซึ่งมิได้รับอนุญาตหรือไม่มีอำนาจตามกฎหมาย ให้เข้าถึงสินค้าได้ อย่างไรก็ตามบริษัท และพนักงานขับจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือผลกระทบจากการให้บริการ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทและพนักงานขับ

5.3 ผู้ใช้บริการไม่ติดใจ และสละสิทธิเรียกร้องใดๆเอากับบริษัท และ/หรือ พนักงานขับของบริษัทเกี่ยวด้วยการให้บริการของบริษัทตามสัญญานี้ของบริษัทและของพนักงานขับ

6 ข้อจำกัดความรับผิดของพนักงานขับ

ตามที่กฎหมายที่มีผลใช้บังคับกำหนดให้ไว้สูงสุด  ผู้ใช้บริการตกลงว่า

6.1 พนักงานขับไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากความล่าช้าในการขนส่งสินค้า

6.2 พนักงานขับไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆต่อสิ่งอันเกิดขึ้นจากการกระทำ การงดเว้นกระทำการ หรือเหตุการณ์ใดๆดังต่อไปนี้

6.2.1 ผู้ใช้บริการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ ข้อ2 หรือข้อ 3

6.2.2 พนักงานขับไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่ของตนได้เนื่องจากเหตุการณ์อยู่เหนือการควบคุมของพนักงานขับเอง

6.2.3 การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือการงดเว้นกระทำการใดๆของบุคคลอื่นไม่ใช่พนักงานขับ

6.3 ไม่ว่ากรณีใดก็ตามพนักงานขับไม่จำเป็นต้องรับผิดต่อความเสียหายทางอ้อม

7 ค่าบริการและการชำระเงิน

7.1 ผู้ใช้บริการยอมรับว่าค่าบริการรวมที่คำนวณโดยซอฟท์แวร์หรือตามที่บริษัทกำหนดไว้นี้เป็นค่าบริการเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามระยะทาง และ จำนวนจุดรับสินค้าต้นทางและจุดส่งสินค้าปลายทาง และบริการเสริมต่างๆ ทั้งนี้ซอฟท์แวร์จะคำนวณจากข้อมูลและเงื่อนไขที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งและกำหนดไว้

7.2 กรณีชำระด้วยเงินสด ผู้ใช้บริการ (หรือตัวแทนของผู้ใช้บริการ) ต้องชำระค่าบริการขนส่งเป็นเงินสดแก่พนักงานขับทันที เมื่อบริษัทให้บริการขนส่งสำเร็จเรียบร้อยแล้ว

7.3 กรณีชำระด้วยระบบชำระเงินออนไลน์ เช่น บัตรเครดิต หรือ เครดิต โทเค็น ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการขนส่ง ผ่านการชำระเงินออนไลน์ เมื่อบริษัทให้บริการขนส่งสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ภายใน 24 ชั่วโมง

7.4 กรณีชำระด้วยระบบใบแจ้งหนี้ (วางบิล)

7.4.1 ผู้ใช้บริการจะได้รับใบแจ้งหนี้ซึ่งส่งตามวิธีที่ตกลงกัน เมื่อครบกำหนดรอบบิลที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการขนส่งตามใบแจ้งหนี้ โดยสามารถเลือกชำระด้วยวิธีการต่างๆตามที่บริษัทกำหนดให้ เช่น ชำระผ่านบัตรเครดิต โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆตามที่ตกลงกัน

7.4.2 ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการขนส่งให้แก่บริษัทเป็นเงินสดในทันที เมื่อได้รับการแจ้งถูกระงับการใช้บริการ อันเนื่องมาจากมีจำนวนเงินค้างชำระเกินวงเงิน หรือมีใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดชำระ

7.4.3 หากผู้ใช้บริการไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ ชำระไม่ครบถ้วนเต็มจำนวนตามใบแจ้งหนี้ ผู้ใช้บริการยินยอมชำระดอกเบี้ยจากการผิดนัดชำระหนี้ ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ผู้ใช้บริการผิดนัดจนกว่าผู้ใช้บริการจะชำระให้แก่บริษัทครบถ้วน รวมทั้งผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบชดใช้ให้แก่บริษัท บรรดาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดตามทวงถามตามที่บริษัทได้กำหนด (แต่ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด)

7.4.4 ในการชำระเงินผ่านการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินเรียบร้อยและได้รับหลักฐานการชำระเงินและทำการตรวจสอบได้เรียบร้อยแล้ว หากเป็นการชำระด้วยเช็คจะถือว่าการชำระเงินนั้นสมบูรณ์เมื่อเช็คนั้นถูกขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว

7.4.5 บริษัทจะดำเนินการส่งต่อค่าบริการขนส่งให้กับพนักงานขับสำหรับกรณีนี้

7.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะยกเลิกการขนส่งสินค้าหลังจากที่พนักงานขับได้เดินทางไปถึงจุดรับสินค้าก่อนเวลาที่ผู้ใช้บริการจะทำการส่งมอบสินค้า โดยกรณีดังกล่าวเกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการ เช่น แจ้งเวลารับสินค้าผิดหรือสินค้าไม่พร้อมที่จะส่งมอบให้แก่พนักงานขับ เพื่อขนส่งตามเวลาที่กำหนด ซึ่งในกรณีดังกล่าว ไม่เหมาะสมที่พนักงานขับจะอยู่ ณ จุดรับสินค้าจนกระทั่งถึงเวลาที่จะทำการขนส่งสินค้าได้ ผู้ใช้บริการต้องชำระเงินสำหรับพนักงานขับในส่วนของค่าเริ่มต้นขั้นต่ำ (ก่อนคิดระยะทาง) ทั้งนี้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องชำระค่าบริการสำหรับบริการเสริมอื่นๆอีก

7.6 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ผู้ใช้งานสามารถร้องขอกับบริษัทให้มีการพิจารณาคืนเงินได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้

8 ข้อปฎิเสธความรับผิดของบริษัท

8.1 บริษัท ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริการของบริษัท ซอฟท์แวร์ (Software) และการบริการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นการให้บริการตามลักษณะ “ที่เป็นอยู่จริงในขณะนั้นๆ”

8.2 บริษัทไม่รับประกัน รับรอง หรือให้คำมั่นว่า บริการของบริษัท ซอฟท์แวร์ (Software) หรือการบริการลูกค้าสัมพันธ์ จะสามารถใช้งานได้ตามที่คาดหมายไว้ ในอุปกรณ์โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แทปเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของผู้ใช้บริการ แต่บริษัทจะพยายามทำให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้

8.3 บริษัทไม่รับประกันหรือรับรองความพร้อม ความต่อเนื่อง การตรงต่อเวลา ความแม่นยำ หรือคุณภาพของบริการของบริษัท ซอฟท์แวร์ (Software) หรือพนักงานขับ แต่บริษัทจะพยายามให้การให้บริการเป็นไปได้ดีที่สุด

8.4 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งความเสียหายโดยตรงและความเสียหายทางอ้อม รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการหรือซอฟท์แวร์ในอุปกรณ์ดังกล่าว อันเนื่องมาจากการติดตั้งหรือการใช้ซอฟท์แวร์ของบริษัท

8.5 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสุขภาพหรือร่างกายของผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดๆ ความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความครอบครองของผู้ใช้บริการหรือบุคคลใด หรือความเสียหายทางอ้อมซึ่งเกิดจากการให้บริการของบริษัท หรือพฤติการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับ หรือ การขนส่งสินค้า ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการและพนักงานขับนั้น เป็นการว่าจ้างโดยตรงระหว่างผู้ใช้บริการและพนักงานขับเอง โดยบริษัทมิได้เป็นคู่สัญญาในการว่าจ้างดังกล่าวด้วย

8.6 ในกรณีที่สินค้าเสียหายหรือถูกทำลาย โดยการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของพนักงานขับ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้า บริษัทโดยดุลพินิจเด็ดขาดของตนแต่เพียงลำพังอาจพิจารณาเสนอให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการในจำนวนที่เท่ากับราคาตลาดของสินค้าที่บริษัทพิจารณา แม้บริษัทจะไม่มีความรับผิดตามกฎหมายในอันที่จะชำระค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะประเมินมูลค่าสินค้าตามราคาตลาดด้วยตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เงินช่วยเหลือนี้ แต่ทั้งนี้ เงินช่วยเหลือดังกล่าวจะไม่เกิน 2,000 บาท หรือ อาจไม่เสนอให้การช่วยเหลือก็ได้

8.7 ในการให้บริการของบริษัทนั้น บริษัทมิได้กระทำการในฐานะตัวแทนหรือในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนผู้ใช้บริการหรือพนักงานขับรายใดทั้งสิ้น และมิได้เป็นคู่สัญญาตามสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ใช้บริการและพนักงานขับ

8.8 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการใดๆ ที่ให้ต่อผู้ใช้บริการ หรือยกเลิกบัญชีที่ผู้ใช้บริการได้สร้างไว้เพื่อใช้บริการของบริษัท หากบริษัทเชื่อว่าผู้ใช้บริการรายใดได้กระทำการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

9 เบ็ดเตล็ด

9.1 บริษัทอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นระยะๆ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขจะแสดงไว้บนเว็บไซต์และ/หรือซอฟท์แวร์ของบริษัท ผู้ใช้บริการตกลงที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทปรับปรุงทุกครั้งก่อนการเข้าใช้บริการและยอมรับตามข้อเสนอและเงื่อนไขดังกล่าวก่อนการใช้บริการแล้ว

9.2 บริษัทอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ของบริษัท หรือรายการส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ใช้บริการในรูบแบบต่างๆอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อีเมล์ เอสเอ็มเอส ข้อความทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หรือข้อความแจ้งเตือนบนซอฟท์แวร์ผู้ใช้บริการอนุญาตให้บริษัทส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ใช้บริการผ่านช่องทางการติดต่อที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ต่อบริษัทในขณะที่ทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีไว้

9.3 ผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์และ/หรือซอฟท์แวร์ของบริษัทในขณะที่ใช้บริการของบริษัทในแต่ละครั้งโดยไม่มีเงื่อนไข

9.4 ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและผู้ใช้บริการยอมรับเขตอำนาจของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

 

SOLgood Terms of Service

 

Last updated: 15 April 2017

 

Thank you for your interest in using SOLgood Application. By Registration before proceeding to use the SOLgood Application, it means that you have read, understand, and agree to these SOLgood’s Terms of Service (the "Terms of Service") and Partner Company Terms and Conditions specified herein below, which govern your use of SOLgood Application in Thailand. Please read the Terms of Service carefully as it affects your rights and obligations. If you do not agree with the Terms of Service, please do not continue using SOLgood Application.

 

1. Definitions

"Company" means Smart One Logistics Co.,Ltd. who developed, owns, and operates SOLgood Application; without being involved in providing the Service itself. The Company neither functions as a transport business operator or messenger nor owns/operates/employs any vehicles, drivers or messengers.

"Delivery Item" means physical product or item, chosen by Users to be delivered, which can be put in a closed box and/or sealed parcel. This includes, but is not necessarily limited to, documents, food, convenience goods, accessories, and/or clothes.

"SOLrider or Rider" means an employee or contractor of the Partner Company who will deliver the Delivered Item on behalf of, under supervision of, and quality control of the Partner Company.

"Service" means the delivery service(s), provided and completely handled by the third-party Partner Company, for which Users can order the service via SOLgood Application. Users can order the delivery of Delivery Items from one place to another which may be a private place (e.g. condominium) or business place of merchants (e.g. grocery store, restaurants, laundry shop). The Service does not include delivery of passengers, and the mode of delivery is land transport within Thailand by motorcycles and motor vehicles (e.g. cars). It does not involve water, air, or international transport.

"SOLgood Application" means the application or website developed, owed and operated by the Company being only the technology platform for Users, through which the Partner Company provides Service(s) directly to Users. 

"User Account" means an online account created by the Company for each User in SOLgood Application upon registration, through which the User can order the Service provided by the Partner Company.

"User, You, or you" means the user of the SOLgood application who orders the Service from Partner Company.

 

2. Agreement

2.1. The User warrants that he/she is either the Owner or the authorized agent of the Owner of the Goods, and that he/she is authorized to accept and is accepting these Conditions not only for himself/herself but also as agent for and on behalf of the Owner of the Goods.

2.2. The User shall ensure that the Delivery Item is packed in a case, wrapper or container appropriate to the nature and weight of the Delivery Item such that no part of the Delivery Item may be removed without the case, wrapper or container being torn or broken, a seal being broken or two adhesive surfaces being forced part.

2.3. The User shall ensure that the Delivery Item is adequately packed so as to protect against damage to the Delivery Item during the course of delivery; and

2.3.1. (in the case of a Delivery Item of a fragile nature) that the Delivery Item shall be packed in a case or container of sufficient durability and strength and shall be encased in or surrounded by sufficient and suitable protective material inside that case or container such that the Delivery Item is guarded against damage that may result from any force, pressure or blows to which postal items are ordinarily subject during the course of delivery and that such Delivery Item shall bear the words "FRAGILE" prominently displayed in capital letters on the face of the case or container and above the address of the named addressee; and

2.3.2. (in the case of a Delivery Item which is susceptible to damage by bending) that the Delivery Item shall be packed in a case or container of sufficient durability and strength to prevent the Delivery Item from being bent or otherwise damaged during the course of delivery and such case or container shall bear the words "DO NOT BEND" prominently displayed in capital letters on the face of the case or container and above the address of the named addressee.

2.4. The User shall provide in respect of each Delivery Item all necessary information, including without limitation:

2.4.1. The User’s name, address (including the postal code) and telephone number;

2.4.2. The addressee’s name, delivery address (including the postal code) and telephone number;

2.4.3. Special precautions to be taken in respect of the Delivery Item e.g. "FRAGILE", "PERISHABLE", "DO NOT BEND" etc.;

2.5. The User warrants that he or she has complied with all laws and regulations relating to the nature, condition, packing, handling, storage and carriage of the Goods. The User shall not dispatch and SOLrider reserve the right to refuse any articles that are prohibited by law, dangerous or hazardous materials, perishable substances, and radioactive material. The User is liable for any loss or damage suffered by any third party as a result of any breach of the terms. SOLrider will not open and inspect the Delivery Items, and bear no responsibility in any legal liability resulting from the transportation of the Delivery Items.

 

3. Loss or Damage

3.1. In the event that SOLgood or SOLrider discover that there has been loss of or damage to the Delivery Item, SOLgood or SOLrider shall notify the user of such loss or damage within a reasonable period from such loss or damage and shall seek instructions from the user with respect to the appropriate action to be taken. SOLgood reserves the right to decline to accept any further instructions for any reason whatsoever.

3.2. In the event that the user do not provide further instructions regarding the appropriate action to be taken within a reasonable period of SOLgood notifying the user of the loss or damage, SOLgood shall take such action in relation to the Delivery Item as it deems appropriate, including without limitation, re-delivery of the Delivery Item to the user or retention of the Delivery Item, and shall notify the user of the same.

3.3. All costs arising from further action taken in relation to the Delivery Item in accordance with Clauses 3.1 and 3.2 above shall be borne by the user, unless the loss or damage to the Delivery Item was caused by SOLgood’s gross negligence.

 

4. Exception of SOLgood’s Liability

4.1. SOLgood shall not be liable for loss or damage arising from or in connection with:
4.1.1. the delivery of any of the articles set out in Clause 2.5;
4.1.2. the user’s failure to specify any special precautions to be taken in respect of a Delivery Item, as required under Clauses 2.3 and 2.4.3, on the address label, consignment note, waybill and/or invoice;
4.1.3. the misalignment, wear and tear, de-arrangement, heat, mold, rot, discoloration, degeneration, explosion, ignition or the hazardous, perishable, corruptible, fragile, or brittle nature of the contents of the Delivery Item;
4.1.4. delay or confiscation by any government authority due to the discovery of prohibited contents of the Delivery Item;
4.1.5. SOLgood’s failure to perform any of its obligations hereunder as a consequence of circumstances outside its control, including without limitation any act of God such as weather conditions, flood or earthquake, work stoppages, strikes, industrial disputes, war, any act of government, accidents, traffic obstructions or congestion, mechanical breakdown, or other events of force majeure; or
4.1.6. any acts or omissions of any party other than SOLgood, including and without limitation the user, the named addressee, any government official or any sub- contractor engaged by customer. 
4.1.7. deliveries of bakery, cakes, flowers or related products by motorcycles in all cases due to the brittle nature of such products and inappropriate packaging

4.2. SOLgood shall not be liable for indirect or consequential loss or damage, including without limitation loss of profit, income, interest, future business or anticipated savings, even if the risk of such loss or damage was brought to SOLgood’s attention before or after acceptance of the Delivery Item.

4.3. SOLgood shall not be liable for delay or non-delivery of a Delivery Item arising from or in connection with the detention of the Delivery Item by any government authority.

4.4. For the avoidance of doubt, SOLgood shall not in any way be liable or responsible for a Delivery Item prior to the Delivery Item being accepted by SOLgood for delivery. 

 

5. Claims

5.1. Any claims must be made within 24 hours from the time at which SOLgood accepts the Delivery Item for delivery, failing which SOLgood shall have no liability whatsoever.

5.2. All claims must be made in writing, accompanied by the Delivery Order Number, contact information and other supporting documents requested by SOLgood and submitted to the following email address: cc@no1sol.com

5.3. Claims are limited to one claim per Delivery Order, settlement of which shall be full and final settlement for all loss or damage in connection therewith.

5.4. Without prejudice to Clause 4 and provided that SOLgood is satisfied that the user’s claim is justified, SOLgood’s liability for any loss of or damage to the Delivery Item shall be limited to the value of the Delivery Item or THB 2,000 per Delivery Order.

5.5. In the case of damage to the Delivery Item, the amount of compensation by SOLgood shall be based on SOLgood’s assessment of the extent of the damage to and the actual cash value of the contents of the Delivery Item provided always that the amount of compensation shall not exceed the Compensation Limits. In the case of loss of or damage to the Delivery Item, SOLgood shall have the option of either replacing the Delivery Item or making monetary compensation within the Compensation Limits.

 

6. Indemnity

The User shall keep SOLgood indemnified against all demands, claims, action, proceedings, costs, charges or expenses including but not limited to penalties, storage charges, retrieval and administrative costs, duties and taxes incurred, suffered or sustained by SOLgood in connection with the Service provided by SOLgood.

 

7. Amendment

Terms of Service may be amended from time to time. The amendments will be posted on SOLgood Application. You will be required to read and agree to such amendment before you can continue to use SOLgood Application to order the Service. The notification of the amendment may be by means of pop-up boxes.